Περιβάλλον

Βελτιώνοντας το αποτύπωμά μας

Η Περιβαλλοντική Πολιτική του Ομίλου ΤΙΤΑΝ αποτυπώνει τη δέσμευσή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη και την προσέγγισή μας στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή.

Τα κύρια στοιχεία της περιβαλλοντικής πολιτικής μας περιλαμβάνουν αξιολόγηση επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας, αποκατάσταση λατομείων, προστασία της τοπικής βιοποικιλότητας, διατήρηση και διαχείριση των υδάτινων πόρων, ανάκτηση πόρων και διαχείριση αποβλήτων, ανάπτυξη μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης κουλτούρας με τους εταίρους μας, καθώς και, γενικά, ενσωμάτωση σχετικών καινοτομιών στη στρατηγική μας.

Δεσμευόμαστε για την τήρηση της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των αντίστοιχων τοπικών κανονισμών. Παράλληλα, επενδύουμε σε εγκαταστάσεις, τεχνογνωσία και συστήματα διαχείρισης, συνεργαζόμαστε με βασικούς συμ-μετόχους των τοπικών κοινωνιών, καλλιεργούμε την περιβαλλοντική ευαισθησία στους εργαζόμενους μας, επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών μας μέσω μιας μακροπρόθεσμης, υπεύθυνης και προληπτικής προσέγγισης.

Όπως όλες οι επιχειρηματικές μονάδες του Τιτάνα στην Ελλάδα, παρακολουθούμε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις μας και διαθέτουμε αυστηρές πιστοποιήσεις και συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Περιβαλλοντική Διαχείριση

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός μας, παρακολουθούμε συστηματικά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των δραστηριοτήτων μας, ενώ παράλληλα θέτουμε στόχους για τη μείωση των αέριων εκπομπών, την προστασία της βιοποικιλότητας, την αποκατάσταση των λατομείων και τη διαχείριση και ανακύκλωση των υδάτων.

Κλιματική Αλλαγή

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την κοινωνία μας. Γι’ αυτό συμμετέχουμε ενεργά στις προσπάθειες που έχουν στόχο την κλιματική ουδετερότητα.

Κυκλική Οικονομία

Η INTERBETON δεσμεύεται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας και προβαίνει σε ενέργειες για την ελαχιστοποίηση, επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση υλικών και ενέργειας, με σκοπό τη διατήρηση των φυσικών πόρων, τη μείωση των εκπομπών CO2 και την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων.