Σκυρόδεμα

Σκυρόδεμα, ένα ισχυρό τεχνητό δομικό υλικό

Το σκυρόδεμα είναι ένα ισχυρό τεχνητό δομικό υλικό που μπορεί να λάβει ποικίλες μορφές. Νωπό είναι εργάσιμο και εύπλαστο, ισχυρό και μόνιμο όταν σκληρυνθεί. Αυτός ο μοναδικός χαρακτήρας του το καθιστά ιδανικό υλικό για την κατασκευή κτιρίων και έργων με διαφορετικές απαιτήσεις: σπίτια, ουρανοξύστες, γέφυρες, πεζοδρόμια, εθνικές οδούς, φράγματα κ.ά.

Παρασκευάζεται από την ανάμιξη τσιμέντου, αδρανών υλικών –διαφόρων μεγεθών– νερού και τυχόν χημικών πρόσθετων, εφόσον απαιτούνται, στις άρτια εξοπλισμένες μονάδες παραγωγής και ελέγχου ποιότητας της INTERBETOΝ και πιστοποιείται από τις πλέον έγκυρες και αυστηρές πιστοποιήσεις. Η παράδοσή του έτοιμου σκυροδέματος πραγματοποιείται από τον πολυπληθή στόλο οχημάτων και αντλιών της εταιρίας μας και με την τεχνική υποστήριξη των έμπειρων εργαζόμενων μας διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την υψηλή ποιότητα του τελικού αποτελέσματος στο έργο.

Στην INTERBETON έχουμε την τεχνογνωσία να παρασκευάσουμε την κατάλληλη ποιότητα σκυροδέματος ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και εργαζόμαστε συνεχώς για να βελτιώσουμε τις ιδιότητές του ως βασικού συστατικού της βιώσιμης της κατασκευής του έργου. Οι απαιτήσεις αυτές έχουν να κάνουν με την μηχανική αντοχή και την ανθεκτικότητα της κατασκευής απέναντι στις περιβαλλοντικές επιδράσεις, φυσικές ή χημικές και τελικά τον ωφέλιμο χρόνο ζωής της, όπως αυτός καθορίζεται σύμφωνα με τα πρότυπα του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος του 2016 και αντίστοιχα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα.

Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων

Ενισχύοντας τις δράσεις του για τη μετάβαση σε αειφόρες και κλιματικά ουδέτερες κατασκευές, η INTERBETON προχώρησε το 2021 στην έκδοση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) για τα προϊόντα ετοίμου σκυροδέματος που αντιπροσωπεύουν τις πλέον εμπορικές συνθέσεις που διαθέτει στην ελληνική αγορά. Με τις Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου κατασκευαστικού κλάδου που είναι καινοτόμος, κλιματικά ουδέτερος και εφαρμόζει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας για να διασφαλίσει την ορθή χρήση των πόρων.

Η έκδοση των EPDs είναι σύμφωνη με τα ISO 14025 και ΕΝ 15804, και τα αποτελέσματα έχουν επαληθευτεί από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα. Τα EPDs είναι επίσης δημοσιευμένα στην ευρέως διαδεδομένη πλατφόρμα, International EPD System. Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος (επαγγελματίας του κλάδου ή πολίτης) μπορεί να έχει πρόσβαση στα δελτία των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων μας.

Για τη σύνταξη Περιβαλλοντικής Δήλωσης Προϊόντος, εκπονείται μία μελέτη αξιολόγησης κύκλου ζωής (LCA: Life Cycle Assessment) που περιλαμβάνει όχι μόνο το αποτύπωμα της παραγωγικής διαδικασίας αλλά και της παραγωγής και μεταφοράς των πρώτων υλών και καυσίμων στη μονάδα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης εκφράζονται σε συγκεκριμένους δείκτες, όπως το ισοδύναμο CO2, που είναι μετρήσιμοι, έγκυροι και αντικειμενικοί και αφορούν στην περιβαλλοντική επίδοση, την ανάλωση πόρων, την παραγωγή και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων. Οι δείκτες σχετίζονται με περιβαλλοντικά φαινόμενα που απασχολούν τον σύγχρονο κόσμο, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η μείωση του στρατοσφαιρικού όζοντος, η όξινη βροχή, ο ευτροφισμός και το φωτοχημικό νέφος.

Οι Περιβαλλοντικές Δηλώσεις αποτελούν το πράσινο διαβατήριο των έτοιμων σκυροδεμάτων που διαθέτει η INTERBETON στην ελληνική αγορά, τεκμηριώνοντας την περιβαλλοντική τους επίδοση και βοηθώντας στην επιλογή των βέλτιστων λύσεων για έργα με βιοκλιματικό σχεδιασμό που στοχεύουν σε πιστοποιήσεις από τα σημαντικότερα διεθνώς οικοσυστήματα αξιολόγησης κτηρίων (π.χ. LEED, BREEAM).

Τις Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Επιδόσεων (EPDs) για τα προϊόντα μας μπορείτε να δείτε εδώ.

VESTA™: Σύστημα σήμανσης περιβαλλοντικών επιδόσεων των Προϊόντων

Για την ουσιαστική ενημέρωση της κατασκευαστικής αγοράς σχετικά με τη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης του ανθρακικού αποτυπώματος των σκυροδεμάτων της, η INTERBETON προχώρησε από τον Ιούλιο του 2022 στην υλοποίηση ενός καινοτόμου συστήματος σήμανσης και βαθμονόμησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων της, με την επωνυμία VESTA™ .

Το VESTA™ αποτελεί εξειδικευμένο εσωτερικό κανονιστικό πλαίσιο, που βασίζεται στα υψηλά πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρίας και επαληθεύεται ως προς την ακρίβεια και τη διαφάνεια μέσω εκτεταμένων επιθεωρήσεων από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης, διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).

Στόχος του συστήματος σήμανσης VESTA™ είναι να προσφέρει στην αγορά και στον πελάτη της INTERBETON τις εξής δύο σημαντικές πληροφορίες:

  • Την επιβεβαίωση ότι τα προϊόντα ετοίμου σκυροδέματος που φέρουν τη σήμανση VESTA™ διαθέτουν πράσινη ταυτότητα, δηλαδή συνοδεύονται από Πιστοποιητικά Περιβαλλοντικών Επιδόσεων (EPD), επαληθευμένα από ανεξάρτητο φορέα σύμφωνα με τα πρότυπα ISO14025 και EN 15804:2012+Α2:2019.
  • Τη βαθμονόμηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των διαφόρων μελετών σύνθεσης ετοίμου σκυροδέματος, σε όλες τις μονάδες παραγωγής, μέσω των χαρακτηρισμών Α, Β και C. Η βαθμονόμηση βασίζεται στο δείκτη κιλών ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα ενός κυβικού κάθε μελέτης σύνθεσης ανά μονάδα ονομαστικής αντοχής που αυτή προσφέρει (kg CO2eq / MPa).

Η σήμανση και βαθμονόμηση VESTA™ εφαρμόζεται για τις πλέον εμπορικές μελέτες σύνθεσης της INTERBETON και θα επεκτείνεται σταδιακά και στις υπόλοιπες συνθέσεις.

Η εξέλιξη του συστήματος VESTA™ είναι δυναμική και οι βαθμονομήσεις των μελετών σύνθεσης θα βελτιώνονται συνεχώς, αντανακλώντας τη θετική επίδραση των πράσινων επενδύσεων που υλοποιούνται από τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ στο πλαίσιο της μείωσης εκπομπών CO2 για την επίτευξη των στόχων για ανθρακική ουδετερότητα έως το 2050, τη συνεχή προσπάθεια της INTERBETON για βελτιστοποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών και των εκπομπών CO2 των σκυροδεμάτων που διαθέτει και τέλος, τα νέα, φιλικότερα στο περιβάλλον τσιμέντα που θα διαθέτει ο Τιτάνας στην ελληνική αγορά.

Διαβάστε περισσότερα για το VESTA™ εδώ.