Αδρανή Υλικά

Για τα πλέον απαιτητικά οικοδομικά και τεχνικά έργα

Τα αδρανή υλικά που παράγει και διαθέτει η INTERBETON, όπως άμμος, χαλίκι, γαρμπίλι, ανάμικτο υλικό κ.ά. καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες και των πλέον απαιτητικών οικοδομικών και τεχνικών έργων, οδοποιίας και πολλά άλλα. Τα αδρανή είναι απαραίτητο συστατικό για την παρασκευή τόσο του ετοίμου σκυροδέματος όσο και του ασφαλτομίγματος, επιδρώντας σημαντικά στις ιδιότητές του.

Το καταρτισμένο και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό της εταιρίας εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της, η οποία επιβεβαιώνεται από τις πλέον έγκυρες και αυστηρές πιστοποιήσεις. Η στρατηγική θέση των λατομείων, η έμφαση στην ποιότητα και οι άριστες επιδόσεις των εργαζομένων μας και του εκτεταμένου δικτύου συνεργατών-μεταφορέων εξασφαλίζουν τη βέλτιστη κάλυψη των αναγκών των πελατών μας και την πλήρη υποστήριξη των έργων.

Τα προϊόντα του λατομείου Ξηρορέματος (της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ) και Θίσβης κατέχουν Περιβαλλοντική Δήλωση Επιδόσεων (Environmental Product Declaration – EPD) μέσω ανεξάρτητου πιστοποιημένου φορέα, ενώ αντίστοιχη πιστοποίηση έχει προγραμματιστεί και για τα υπόλοιπα λατομεία.

Τα λατομικά προϊόντα διαθέτουν σήμανση CE, δηλαδή Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης του Ελέγχου Παραγωγής στα Εργοστάσια (FPC), καθώς και τις αντίστοιχες Δηλώσεις Επιδόσεων, σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα:

  • Αδρανή για χρήση στην παραγωγή σκυροδέματος ΕΛΟΤ EN 12620:2002+A1:2008
  • Αδρανή για χρήση στην παραγωγή ασφαλτομιγμάτων ΕΛΟΤ  EN 13043:2002+AC:2004
  • Αδρανή για χρήση σε έργα Πολιτικού Μηχανικού και έργα οδοποιίας, ΕΛΟΤ EN 13242:2002+A1:2007
  • Αδρανή για χρήση στην παραγωγή κονιαμάτων, ΕΛΟΤ EN 13139:2002+AC:2004
  • Αδρανή για χρήση στην παραγωγή φυσικών ογκόλιθων, ΕΛΟΤ EN 13383-1:2002/AC:2004

Πέρα των παραπάνω προϊόντων, τα λατομεία έχουν την τεχνογνωσία και τη δυνατότητα να παράγουν αδρανή υλικά ειδικών εφαρμογών ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη. Με την χρήση ιδιόκτητων κινητών μονάδων θραύσης-ταξινόμησης αδρανών, η κάλυψη ειδικών παραγωγικών αναγκών, καθώς και η δυνατότητα παραγωγής τυπικών αδρανών και αδρανών ειδικών εφαρμογών ενισχύεται ακόμη περισσότερο.

Επιπλέον, εκτός των τοπικών δικτύων συνεργαζόμενων μεταφορέων, μέσω των οποίων καλύπτονται οδικώς οι ανάγκες των τοπικών έργων, με τις ιδιόκτητες λιμενικές εγκαταστάσεις της INTERBETON στα λατομεία Θίσβης και Λέρου, καθώς και με τη δυνατότητα χρήσης των εγκαταστάσεων των λιμανιών Βόλου, Ελευσίνας και Ρεθύμνου, είναι δυνατή η εξυπηρέτηση έργων στην ευρύτερη περιοχή όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και της Μεσογείου.