Τεχνογνωσία και Ποιότητα

Υψηλή ποιότητα και διαρκής έρευνα με στόχο την καινοτομία

Στην INTERBETON βασικές μας προτεραιότητες είναι αφενός η διασφάλιση σταθερά υψηλής ποιότητας των προϊόντων μας και αφετέρου η διαρκής έρευνα με στόχο την καινοτομία.

Στο Κεντρικό Ερευνητικό Εργαστήριό μας στη Μεταμόρφωση Αττικής, πραγματοποιούμε σειρά δοκιμών για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, με στόχο την παραγωγή και διάθεση καινοτόμων προϊόντων φιλικότερων προς το περιβάλλον. Οι εργαστηριακές δοκιμές αποσκοπούν επίσης στη βελτίωση των υπαρχόντων προϊόντων, παρέχοντας τεχνογνωσία και υποστήριξη σε όλα τα κέντρα  δραστηριότητας της INTERBETON, καθένα από τα οποία διαθέτει το δικό του Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, τόσο για τις πρώτες ύλες όσο και για το παραγόμενο σκυρόδεμα.

Επιπλέον, από τις αρχές του 2017, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας, αναπτύχθηκε το πρόγραμμα Betolink Lab, το οποίο είναι συνδεδεμένο με την παραγωγή σε όλες τις μονάδες έτοιμου σκυροδέματος στην Ελλάδα. Μέσω του προγράμματος αυτού γίνεται η διαχείριση των δοκιμών πρώτων υλών και σκυροδέματος, ενώ τα αποτελέσματα των δοκιμών είναι διαθέσιμα για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο από τα αρμόδια στελέχη κάθε μονάδας και από την Υπηρεσία Σχεδιασμού και Ελέγχου Ποιότητας Προϊόντων. Η Υπηρεσία αυτή χρησιμοποιεί το πρόγραμμα για τη διαχείριση όλων των μελετών σύνθεσης των προϊόντων σκυροδέματος.

Σε ό,τι αφορά στους κανονισμούς και τα πρότυπα που διέπουν, διεθνώς, τη διαδικασία παραγωγής και την τελική ενσωμάτωση του σκυροδέματος στις κατασκευές, στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ). Ο ΚΤΣ 2016 συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206, στοχεύοντας, μεταξύ άλλων, στις προδιαγραφές ανθεκτικότητας του σκυροδέματος, λόγω της έκθεσής του στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και σε άλλους βλαπτικούς παράγοντες, σε όλη τη διάρκεια ζωής του (π.χ. σκυρόδεμα εκτεθειμένο σε ατμοσφαιρική ρύπανση, σε θαλάσσιο περιβάλλον κ.λπ.).

Η INTERBETON, για την εναρμόνισή της με το Κανονιστικό Πλαίσιο, έχει πραγματοποιήσει δομικές αλλαγές σε όλα τα συστήματά της και έχει αναπτύξει προϊόντα που υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις ανθεκτικότητας του ΚΤΣ.