Περιβάλλον

Κυκλική Οικονομία μέσα από διαχείριση, ανακύκλωση και ανάκτηση πόρων

Η INTERBETON δεσμεύεται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας και προβαίνει σε ενέργειες για την ελαχιστοποίηση, επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση υλικών και ενέργειας, με σκοπό τη διατήρηση των φυσικών πόρων, τη μείωση των εκπομπών CO2 και την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων.

Έχοντας αναγνωρίσει την κυκλική οικονομία ως θεμελιώδη αρχή για την ανάπτυξη ενός πιο βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου, η εταιρία υιοθετεί και εφαρμόζει συστηματικά καλές πρακτικές προκειμένου να ελαχιστοποιήσει το αποτύπωμά της και να εξασφαλίσει ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές.

Σε ό,τι αφορά στη διαχείριση αποβλήτων, το 2021 ενισχύθηκαν οι επιστροφές σκυροδέματος από τις μονάδες της INTERBETON, οι οποίες, μαζί με απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων, αξιοποιούνται στην παραγωγή τσιμέντου ως εναλλακτικές πρώτες ύλες.

Η ανακύκλωση υπολειμμάτων σκυροδέματος και χωμάτων εκσκαφών στην παραγωγή τσιμέντου είναι μία καινοτόμος λύση την οποία ο ΤΙΤΑΝ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της επίτευξης των μακροπρόθεσμων στόχων του σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) για το 2025 και μετά. Προτεραιότητες είναι η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των δραστηριοτήτων και των προϊόντων του, η μείωση των αποβλήτων και η ανάπτυξη μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας.