Αρχεία και έντυπα

Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Επιδόσεων (EPDs)

Η INTERBETON διαθέτει Περιβαλλοντικές Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) για τις πλέον εμπορικές συνθέσεις προϊόντων ετοίμου
σκυροδέματος σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14025 και ΕΝ 15804 και είναι δημοσιευμένα στη διεθνή πλατφόρμα, International
EPD System.

Κατηγορία αντοχής
C 12/15
C 16/20 C 16/20 – a
C 20/25 C 20/25 – a
C 25/30 C 25/30 – a
C 30/37 C 30/37 – a C 30/37 – b C 30/37 – SR
C 35/45 C 35/45 – SR
C 40/50
ANTAEUS HPC C50/60, C70/85
VIRIDIA C25/30, C30/37 & C30/37 Ultra
Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντος επαληθευμένες από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα και δημοσιευμένες στη διεθνή πλατφόρμα, International EPD System κατέχουν τα λατομεία αδρανών υλικών:

Πιστοποιήσεις ISO