Περιβάλλον

Περιβαλλοντική Διαχείριση

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός μας, παρακολουθούμε συστηματικά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των δραστηριοτήτων μας, ενώ παράλληλα θέτουμε στόχους για τη μείωση των αέριων εκπομπών, την προστασία της βιοποικιλότητας, την αποκατάσταση των λατομείων και τη διαχείριση και ανακύκλωση των υδάτων. Η εταιρία μας συμμετέχει σε μια μακροπρόθεσμη διαδικασία συνεργασιών με ειδικούς περιβαλλοντικούς φορείς και συμ-μέτοχους από τις τοπικές κοινωνίες, αναζητώντας ουσιαστικούς τρόπους για να κατανοήσει τις ανάγκες της κοινωνίας και να συμβάλει στο θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται.

Για να πετύχουμε μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος καλύπτουμε τις μεταφορικές ταινίες πρώτων υλών και προϊόντων και τις μετατρέπουμε σε κλειστά συστήματα μεταφοράς, μειώνουμε τις διαρροές, περικλείουμε χώρους αποθήκευσης με φυσικά φράγματα, χρησιμοποιούμε ψεκασμό νερού για διαβροχή δρόμων, εστιάζουμε στην ευταξία των χώρων των εγκαταστάσεών μας, καθώς και στην πλακόστρωση δρόμων, όπου είναι εφικτό. Επιπλέον, διασφαλίζουμε τη σωστή συντήρηση και τη βέλτιστη λειτουργία των μηχανημάτων και του εξοπλισμού μας και εφαρμόζουμε αυστηρούς κανόνες για τη μεταφορά υλικών εντός και εκτός των εγκαταστάσεων μας.

Βιοποικιλότητα

Η προστασία της βιοποικιλότητας και η αειφόρος διαχείριση της γης αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της στρατηγικής μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έχουμε αναπτύξει πρακτικές για την αποκατάσταση των λατομείων μας και τη διαχείριση της βιοποικιλότητας σε τοποθεσίες υψηλής αξίας βιοποικιλότητας, σύμφωνα με τις αντίστοιχες Κατευθυντήριες Γραμμές της GCCA (Παγκόσμιας Ένωσης Τσιμέντου και Σκυροδέματος). Η δέσμευσή μας είναι να συμβάλουμε στην ευημερία των τοπικών κοινοτήτων και να επιτύχουμε θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο όπου είναι δυνατόν.

Διαχείριση νερού

Η αποτελεσματική διαχείριση του νερού εντός και εκτός των εγκαταστάσεών μας αποτελεί μια σημαντική πτυχή της περιβαλλοντικής μας επίδοσης. Από το 2010 έχουμε αναπτύξει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Υδάτων (IWMS) σε όλες τις δραστηριότητές μας για την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης νερού, ενώ εφαρμόζουμε προγράμματα συντήρησης και αρχειοθέτησης δεδομένων νερού με συνεπή τρόπο, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του κλάδου τσιμέντου και σκυροδέματος.