Ειδικά σκυροδέματα

VIRIDIA

Με το Viridia μειώνεται σημαντικά η ανάγκη πολυδάπανων και χρονοβόρων επισκευών των φθορών που προκαλούνται στην κατασκευή εξαιτίας της μακροχρόνιας έκθεσής της σε βλαπτικά περιβάλλοντα, όπως σε διείσδυση χλωριόντων και ενανθράκωση. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μείωση του συνολικού ανθρακικού αποτυπώματος από τα δομικά και επισκευαστικά υλικά που ενσωματώνονται στην κατασκευή κατά τη διάρκεια του ωφέλιμου κύκλου ζωής της.

Το Viridia σχεδιάστηκε, λαμβάνοντας υπόψη τις ολιστικές παραμέτρους της κατασκευής: είναι πλήρως ανακυκλώσιμο, ενισχύει την κυκλική οικονομία, παρατείνοντας χρονικά τη διάρκεια ωφέλιμης ζωής της κατασκευής σε σχέση με τα συμβατικά σκυροδέματα που προβλέπονται στον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος του 2016, στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206 και στους Ευρωκώδικες, ενώ παράλληλα βελτιώνει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις στην Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) της.

Πεδία εφαρμογής

Σε κάθε τύπο ιδιωτικής κατασκευής και σε έργα υποδομών.