Νέα & Ανακοινώσεις

Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία «ΕΛΟΤ 1801/ OHSAS 18001»

30 Νοεμβρίου 2007

Τα Λατομεία Ξηρορέματος Αττικής και Δρυμού Θεσσαλονίκης επέτυχαν Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία από τον ΕΛΟΤ. Βασική αρχή της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ είναι η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και συνεργατών εργολάβων. Με το ΕΛΟΤ 1801 η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ ξεπερνά τις απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και δεσμεύεται απέναντι στους Εργαζόμενους, Συνεργάτες και την Κοινωνία για τη λειτουργία του, σύμφωνα με σειρά μέτρων και ενεργειών στα πλαίσια της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Το σύστημα προβλέπει την ανάπτυξη των κατάλληλων δομών για την

  • Αναγνώριση των Κινδύνων στην Εργασία,
  • Διαχείριση Κινδύνων στην Εργασία, και
  • Παρακολούθηση και συνεχή βελτίωση της μείωσης της Επικινδυνότητας στους χώρους λειτουργίας

σύμφωνα με το Πρότυπο OHSAS 18001 και το εναρμονισμένο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1801. Το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας είναι δυναμικό ώστε να αναθεωρείται και να βελτιώνεται διαρκώς, καθώς και να προσαρμόζεται στις τυχόν αλλαγές σε εξοπλισμό, στην παραγωγική διαδικασία και τη νομοθεσία. Υπενθυμίζουμε ότι η ίδιο Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας του ΕΛΟΤ εφαρμόζεται και στα Ορυχεία της Μήλου και στο Αλτσί Κρήτης.