Νέα & Ανακοινώσεις

Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος EN ISO 14001: 2004

30 Ιανουαρίου 2008

Τα Λατομεία Ξηρορέματος Αττικής και Δρυμού Θεσσαλονίκης έλαβαν Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος κατά ΕΝ ΙSO 14001: 2004, από τον ΕΛΟΤ. Η αναγνώριση της επιχειρηματικής ευθύνης για τη διατήρηση των ισορροπιών στη φύση και ο έμπρακτος σεβασμός στο περιβάλλον που αποτελούν παράδοση δεκαετιών της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, εφαρμόζονται πλέον με ένα τεκμηριωμένο και αποτελεσματικό περιβαλλοντικό σύστημα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραπάνω προτύπου.

Η Εταιρία δεσμεύεται στην εφαρμογή μιας περιβαλλοντικής στα πλαίσια της οποίας:

  • εφαρμόζεται πλήρως η υφιστάμενη Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία για το περιβάλλον
  • λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών θεμάτων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των λατομείων
  • καθιερώνεται η συνεχής περιβαλλοντική βελτίωση των λατομείων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος αναγνωρίζονται άμεσα περιβαλλοντικά θέματα που προκύπτουν από τις παραγωγικές και λοιπές διεργασίες των λατομείων, εξετάζονται και καταγράφονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τόσο σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας όσο και σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Σημαντική καινοτομία του συστήματος αποτελεί η εξέταση της περιβαλλοντικής απόδοσης εργολάβων – προμηθευτών και της υλοποίησης των δεσμεύσεων τους έναντι ιδιωτικού συμφωνητικού – χρονοσύμβασης, που έχουν υπογράψει με την εταιρία.