Εταιρική Διακυβέρνηση

Πολιτικές Ομίλου TITAN

Η στρατηγική μας βασίζεται στο όραμά μας να πράττουμε το σωστό. Για να διασφαλίσουμε ότι
διεξάγουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας με σεβασμό και υπευθυνότητα, έχουμε
αναπτύξει τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου TITAN, ο οποίος παρέχει το πλαίσιο των βασικών
αρχών λειτουργίας που καθοδηγούν την καθημερινή επιχειρηματική συμπεριφορά μας, καθώς και
μία σειρά πολιτικών, οι οποίες βοηθούν κάθε άτομο στον Όμιλο να λαμβάνει τις σωστές
αποφάσεις. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους στόχους μας μέσω του
Κώδικα Δεοντολογίας, του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθειών και των πολιτικών μας, παρακάτω.