Εταιρική Διακυβέρνηση

Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ

Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΡΑΚΤΣΙΔΗΣ

Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ

Μέλος