Εταιρική Διακυβέρνηση

Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ

Πρόεδρος

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

Διευθύνων Σύμβουλος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΡΑΚΤΣΙΔΗΣ

Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ

Μέλος