Νέα & Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

26 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ & MΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» και το δ.τ. «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ»
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 29 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 4548/2018

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ & MΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» και τον δ.τ. «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ», που διεξήχθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 202, ομόφωνα αποφάσισε – μεταξύ άλλων:

Α) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 3.131.268 €, με τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 2,75€ σε 2,63€ και την επιστροφή του άνω ποσού της μείωσης με καταβολή μετρητών στους μετόχους της Εταιρείας και
Β) Την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Συνεπεία της ως άνω μείωσης, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε εξήντα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εννιακόσια πενήντα επτά Ευρώ (68.626.957€), διαιρούμενο σε είκοσι έξι εκατομμύρια ενενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες (26.093.900) μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δύο ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (2,63) και έχει καταβληθεί ολοσχερώς.

Ο σκοπός της ως άνω μείωσης είναι η επιστροφή μετρητών στους Μετόχους.