Ειδικά σκυροδέματα

GAIAFILL

Το GAIAFILL είναι υπέρρευστο υλικό με ελεγχόμενα ρεολογικά χαρακτηριστικά το οποίο, στη νωπή του φάση, συμπεριφέρεται ως ρευστή γη. Υπερέχει των επιχωματώσεων με συμβατικές μεθόδους (αδρανή υλικά) και αποτελεί την ιδανική λύση στην πλήρωση καναλιών, τάφρων δικτύων κοινής ωφελείας, ορυγμάτων και γενικότερα στην πλήρωση υπόγειων χώρων και κοιλοτήτων, όπως στο γέμισμα δεξαμενών, βόθρων κ.ά.

Το GAIAFILL δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος. Η ρεολογική συμπεριφορά του υλικού απαιτεί σωστή προετοιμασία του χώρου σκυροδέτησης ώστε να αποφεύγονται διαρροές. Σε πληρώσεις δικτύων απαιτείται η στερέωση σωληνώσεων για να αποφεύγεται η μετατόπιση αυτών κατά τη διάστρωση του GAIAFILL εξαιτίας της άνωσης.

Πεδία εφαρμογής
  • Πλήρωση τάφρων, ορυγμάτων σε έργα δικτύων κοινής ωφελείας, οπτικών ινών και οδοποιίας
  • Γεμίσματα βόθρων και υπόγειων δεξαμενών – κοιλοτήτων